Vedtekter for «Stockfleths baristaklubb».

§ 1   Navn

Foreningens navn er: ”Stockfleths baristaklubb”

Foreningen er tilsluttet Fellesforbundet, og omtales i Fellesforbundets vedtekter som en «Klubb». Foreningen vil på denne bakgrunn også i de følgende bestemmelser her omtales som «Klubben».

§ 2    Sete

Klubben har sitt kontor i ”Stockfleths’ Hovedkontor” og adressen er: ”Stockfleths Baristaklubb, c/o Stockfleths AS, Skippergata 9, 0152 Oslo”.

§ 3    Juridisk person – forholdet til Fellesforbundet

Klubben er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Fellesforbundets vedtekter gjelder for klubben så langt de inneholder bestemmelser som vedrører klubben, grupper og medlemmene. Bestemmelsene i Fellesforbundets vedtekter går foran ved eventuell motstrid med bestemmelsene i disse vedtektene.

Klubben kan ikke begunstige medlemmer privat gjennom utdeling av verdier til medlemmene utover de situasjoner og rammer som er fastlagt i vedtektene, herunder relevante bestemmelser i vedtektene for Fellesforbundet. Klubben kan heller ikke overføre verdier til stiftelser eller andre sammenslutninger med en selvstendig formuesmasse som etter sitt formål skal tilgodese medlemmene, uten at disposisjonen og vedtektene for stiftelsen/sammenslutningen på forhånd er godkjent av forbundsstyret i Fellesforbundet.

§ 4    Formål og oppgaver

Formålet med klubben er å fremme medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, herunder bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø og forsvarlig HMS.

Klubbens myndighetsområde og oppgaver fremgår av Fellesforbundets vedtekter.

§ 5    Medlemmer

Alle Fellesforbundets medlemmer ved bedriften Stockfleths AS er medlemmer av klubben.

Medlemmenes særskilte rettigheter og plikter fremgår av Fellesforbundets vedtekter.

§ 6    Årsmøte

Styret skal innkalle til årsmøte som skal avholdes innen utgangen av februar hvert år.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen den frist som er fastlagt av styret.

Årsmøtet skal:

  1. Behandle årsberetning
  2. Behandle regnskap og revisjonsberetning dersom klubben har egen økonomi
  3. Behandle alle saker som blir pålagt av den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår
  4. Behandle innkomne forslag
  5. Foreta valg dersom ikke valg skjer på annen måte, herunder velge revisor dersom klubben har egen økonomi
  6. Velge klubbens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår, dersom denne avdelingen har representantskap.

Godkjent årsberetning, revidert regnskap og melding om valg skal sendes den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår.

§ 7    Styre

Klubben skal ha et styre som består av minst leder, nestleder og sekretær, men ikke flere enn Hovedavtalen gir grunnlag for. Det skal etterstrebes en balansert sammensetning av kjønn i styret

Lederen velges ved særskilt valg. Lederen skal om mulig velges blant anerkjent dyktige arbeidere som har arbeidet ved bedriften i minst to år. Ved helkontinuerlig skift kan klubblederen velges ved uravstemning etter forutgående nominasjon på klubbens årsmøte. Det kan ikke nomineres mer enn to kandidater fra årsmøtet.

De tillitsvalgtes funksjonstid er ett år. Leder, nestleder og sekretær kan velges for to år. Dersom en benytter valgperiode på to år, skal leder og nestleder velges vekselvis annet hvert år.

Går lederen av i perioden, velger medlemsmøtet ny leder fram til årsmøtet. Supplering av andre tillitsvalgte som går ut av styret, skjer i styret.

Styremøter holdes så ofte lederen eller styret finner det nødvendig, men vanligvis en gang i måneden.

Leder, nestleder og sekretær utgjør klubbens arbeidsutvalg, klubblederen er informasjonsansvarlig

Studietillitsvalgt som er valgt etter Hovedavtalens bestemmelser tiltrer klubbstyret med fulle rettigheter.

Øvrige medlemmer av klubben som sitter i bedriftens styre, bedriftsforsamling, konsernstyre eller konsernutvalg, verneombud eller hovedverneombud, kan tiltre styret. Disse har ikke stemmerett.

Dersom bedriften har unge arbeidere som er medlemmer av Fellesforbundet, kan disse velge en representant til klubbstyret etter avtale med bedriften.

Styret skal påse at klubbens bankkonti bare kan disponeres av to personer i fellesskap. Med mindre styret etter konkret vurdering beslutter annet, skal styret påse at det tegnes underslagsforsikring.

Klubben tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap, eller en av disse sammen med ett annet styremedlem.

§ 8    Medlemsmøte

Medlemsmøte holdes så ofte klubbstyret bestemmer. Styret skal innkalle til medlemsmøte når minst 25 % av medlemmene, den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår eller Fellesforbundet krever det.

Medlemsmøte skal behandle alle saker som blir pålagt av den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår eller Fellesforbundet, saker som styret fremmer og saker som fremmes av medlemmene.

Dersom det i bedriften ikke er praktisk mulig å drive ordinær møtevirksomhet i klubben, er utvalget av tillitsvalgte ansvarlig for klubbens funksjoner.

§ 9    Vedtektsendring

Endringer i klubbens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Beslutning om å endre vedtektene krever alminnelig flertall (flertall av de avgitte stemmer). Ved stemmelikhet er et forslag forkastet.

Bestemmelsen i vedtektenes § 3 kan ikke gyldig endres uten skriftlig samtykke fra forbundsstyret i Fellesforbundet.

§ 10 Oppløsning

Klubben kan med flertall som for vedtektsendring beslutte å oppløse seg selv. Ved oppløsning skal klubben oppnevne et avviklingsstyre.

Frie aktiva i klubben tilfaller ved avviklingen den avdelingen tilsluttet Fellesforbundet som er tildelt det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet hvor bedriften inngår.